Government • 2022 • past ranking

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra

IČO 30845572

Relatively small fraction of purchases is spent according to law. The competition for contracts is high.

17.
ranking
72%
zIndex

Buyer's statement

Ministerstvo obrany SR je špecifický rezort, ktorý zabezpečuje obranu Slovenskej republiky, z čoho vyplýva, že pri svojej činnosti z dôvodu zaistenia bezpečnosti musí vo väčšej miere uplatňovať režim utajenia ako iné verejné inštitúcie. S tým súvisí aj aplikácia výnimiek zo zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek v režime utajenia. Ministerstvo obrany SR taktiež vo významnej miere využíva kapacity vlastných výrobných podnikov, najmä prostredníctvom zákaziek zadaných postupom „in-house“, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje. Každý takýto postup, ktorý Ministerstvo obrany SR použije, vychádza v prvom rade zo zákona o verejnom obstarávaní, ktorý okrem tzv. verejných zákaziek upravuje aj zákazky zadávané osobitnými postupmi. Vzhľadom k tomu, že rezort obrany realizuje zákazy v oblasti bezpečnosti, ktoré sú s ohľadom na špecifické vlastnosti dodávaných tovarov alebo služieb vyššieho objemu, automaticky je v porovnaní s ostatnými zadávateľmi vyšší aj objem zákaziek zadávaných osobitnými postupmi, a to i napriek tomu, že počet takto zadaných zákaziek nemusí byť vysoký. Z uvedeného vyplýva, že výsledky analýzy, najmä v prípade hodnotenej kategórie „Podiel verejných zákaziek na celkových nákupoch,“ nemôžu byť voči Ministerstvu obrany SR ako verejnému obstarávateľovi v porovnaní s ostatými zadávateľmi zákaziek objektívne, pretože neporovnáva typovo podobných obstarávateľov. 


Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

62%
average 51%
Largest contracts
Industry
Bids
Rekonštrukcia atletického štadiónu VŠC DUKLA Banská Bystrica
Construction work
1
Ø4 in industry
Kuchyňa - rekonštrukcia prevádzkových plôch - R
Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
10
Ø6 in industry
Zemianske Kostoľany - plynofikácia a zateplenie objektov - R
Building construction work
4
Ø4 in industry
Kuchyňa – stredná oprava vzletovej a pristávacej dráhy
Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
2
Ø6 in industry
MICHALOVCE, MK - REKONŠTRUKCIA B. Č. 2 - R
Building construction work
8
Ø4 in industry